www.citygirl.nl - Alle sex adressen van Nederland!

Inloggen of Registreren
Wachtwoord of gebruikersnaam vergeten?
nl_NL

Algemene voorwaarden

Algemeen

Op het bezoek en gebruik van deze Website en overige door ons aangeboden diensten zijn algemene voorwaarden van toepassing.

Bestudeer deze algemene voorwaarden aandachtig voor u de Website bezoekt en/of gebruik maakt van onze diensten. Zijn er één of meerdere punten in onze algemene voorwaarden waarin u zich niet kunt vinden of ondervindt u hinder bij het lezen van deze algemene voorwaarden breek dan het bezoek aan deze website en/of het gebruik van onze diensten direct af.

Dit of toekomstig bezoek aan deze website en/of het gebruik van onze diensten impliceert dat u deze algemene voorwaarden volledig en zonder voorbehoud aanvaardt.

Artikel 1: Definities

1.1. CityGirl: De besloten vennootschap Citygirl B.V.; gevestigd en kantoorhoudende te Zaandam, testing.citygirl.nl , info@citygirl.nl, Tel. +31(0)30 - 76 00 026, ingeschreven in het Handelsregister onder dossiernummer 08165850, verder te beschouwen exploitant, eigenaar en beheerder van deze, hieronder ook aan te duiden als "CityGirl".

1.2. Website: Een medium voor de presentatie van informatie via het Internet.

1.3. Gebruiker: De mens/persoon die deze website bezoekt en/of gebruik maakt van de door CityGirl geleverde diensten of producten. Hieronder ook aan te duiden als “gebruiker”.

1.4. Betaal gedeelte van de site: Dat deel van de website die de gebruiker tegen betaling of door in te loggen kan bezoeken. Dit deel is afgeschermd tegen publiek bezoek en uitsluitend bestemd voor betalende gebruikers of specifiek door CityGirl aangewezen gebruikers.

1.5. Performer: Een menselijke gebruiker die, eventueel aangestuurd door de gebruiker, handelingen uitvoert voor de camera en via bijvoorbeeld een computer en een internetverbinding deze beelden vertoont via de website.

1.6. Content: De daadwerkelijke inhoud van een website, deze inhoud bestaat onder andere maar niet uitsluitend uit films, foto’s, teksten en performer beelden.

1.7. Loggen: Het via digitale weg bewaren van gegevens van gebeurtenissen of evenementen die op de Website of Betaal gedeelte van de site(s) hebben plaatsgevonden.

1.8. CityGirl tegoed: Het door als in artikel 1.3. bedoelde gebruiker vooraf ingekochte tegoed.

Artikel 2: Werkingsfeer en aard voorwaarden

2.1. Deze algemene voorwaarden gelden tussen CityGirl en de Gebruiker.

2.2. Deze algemene voorwaarden zijn toepasselijk op gebruik van een website of dienst(en) van CityGirl.

2.3. Volgorde van geldigheid: Deze algemene voorwaarden. Daarnaast geldt de wet of de Europese regelgeving voor zover deze nog niet in de lokale wet is verwerkt.

2.4. Waar onderdelen van deze voorwaarden mogelijk nietig of vernietigbaar zijn blijven de overige onderdelen van kracht en wordt overigens het betreffende onderdeel geconverteerd in een wel geldend onderdeel dat de oorspronkelijke bedoeling zoveel mogelijk benadert.

Artikel 3: Inhoud en gebruik van de Website

3.1. Deze Website heeft als doel het ondersteunen van het gebruik en de betaling van de diensten die aangeboden worden door en/of via deze website.

3.2. Gebruik van de Website en diensten aangeboden worden via de Website staat open voor iedere persoon die de minimale leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. Indien u de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, bezwaar maakt tegen de inhoud van deze website en/of de gebruiker van de aangeboden Website of diensten zich in een geografisch gebied bevindt waar de toegang tot de website of gebruik van aangeboden diensten is verboden breek dan het bezoek aan deze website direct af.

3.3. Gebruiker kan een account aanmaken door het registratieproces volledig te doorlopen. Bij het doorlopen van het registratieproces dient de gebruiker actuele en volledige informatie over zichzelf te verschaffen.
3.4. Het is gebruiker niet toegestaan om een account aan te maken voor anderen, deze over te dragen en/of anderen gebruik te laten maken van het account. Wanneer om welke reden dan ook de gegevens van de gebruiker niet meer correct of volledig zijn, dient de gebruiker zijn gegevens zodanig aan te passen dat deze weer actueel zijn. Indien de gebruiker onjuiste of onvolledige informatie over zichzelf verschaft en wanneer CityGirl vaststelt dat de verstrekte informatie onjuist of onvolledig is, kan CityGirl het account beëindigen of opschorten.

3.5. Gebruiker is zelf volledig verantwoordelijk voor het geheim houden van zijn gebruikersnaam en wachtwoord. Alleen de gebruiker is aansprakelijk voor het gebruik van het account door derden, ongeacht de wijze waarop deze toegang tot het account verkregen is. Bij vermoeden van misbruik van het account zal gebruiker CityGirl direct op de hoogte brengen.

3.6. CityGirl kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik of oneigenlijke gebruik van het account.

3.7. Zichzelf op ongeautoriseerde wijze toegang verschaffen tot deze Website- en/of de Betaal gedeelte van de site is strafbaar. Bij vermoedens van misbruik zal CityGirl direct aangifte doen.

3.8. Gebruiker krijgt na betaling op de website via creditcard een betalingsbevestiging te zien met daarop de details van de creditcard. Creditcard aankoop van credits kan niet worden gewijzigd of geannuleerd (non-refundable).

Artikel 4: Aansprakelijkheid

4.1. CityGirl spant zich maximaal in om de Website op een ononderbroken wijze beschikbaar te stellen en om deze met alle redelijke middelen te beveiligen.

4.2. Gebruiker kan CityGirl op geen enkele wijze aansprakelijk stellen voor hinder door werkzaamheden, problemen, interventies, wijzigingen of beperkingen van functionaliteit of andere zaken die van invloed zijn op de beschikbaarheid van de Website en/of overige diensten van CityGirl.

Artikel 5: Content

5.1. CityGirl ontsluit op haar website content van derden. Mochten er klachten of bezwaren zijn ten aanzien van de gepubliceerde content dan kunt u een klacht indienen bij CityGirl. CityGirl zal deze klacht binnen 5 werkdagen in behandeling nemen. Bij het vermoeden van een gegronde reden hangende het proces van behandeling van de klacht zal CityGirl de gepubliceerde content waar de klacht betrekking op heeft offline zetten. CityGirl is niet verantwoordelijk voor de gepubliceerde content van de performers. Mochten er klachten of bezwaren zijn ten aanzien van de gepubliceerde content van een performer dan kunt u een klacht indienen bij CityGirl. CityGirl zal deze klacht binnen 5 werkdagen in behandeling nemen. Bij het vermoeden van een gegronde reden hangende het proces van behandeling van de klacht zal CityGirl de gepubliceerde content waar de klacht betrekking op heeft offline zetten.
5.2. De performer is onafhankelijk en maakt gebruik van de Website om diensten te leveren aan gebruikers van de website. De performer bepaalt hierbij geheel zelf waaruit de door hem geleverde diensten bestaan, mits de geleverde diensten niet in strijd zijn met de Nederlandse wetgeving en de wetgeving in het land van waaruit de performer diensten levert. Indien de geleverde diensten in strijd zijn met de wetgeving van het geografisch gebied waarin de gebruiker zich bevindt, dan dient de gebruiker de diensten direct af te breken.

5.3. CityGirl controleert periodiek de inhoud en kwaliteit van de door de performer geleverde diensten. CityGirl is echter niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van geleverde performer diensten. Een performer is vrij om te kiezen of handelingen die door gebruiker worden gewenst ook daadwerkelijk worden uitgevoerd.

5.4. CityGirl is niet verantwoordelijk voor handelingen verricht door performers die in strijd zijn met de wet. CityGirl heeft niet de beschikking over middelen om de inhoud van de door de performer geleverde diensten permanent te controleren. Bij vermoeden van overtreding van de wet door een performer zal gebruiker CityGirl direct op de hoogte brengen. CityGirl zal vervolgens alle binnen haar mogelijkheden liggende inspanningen verrichten om herhaling hiervan te voorkomen en indien noodzakelijk betreffende uitingen op de website te verwijderen.

5.5. CityGirl gebruikt onder andere websites van derden om, al dan niet tegen vergoeding, bezoekers te sturen naar haar Website. Deze derden die verantwoordelijk zijn voor het plaatsen van deze hyperlinks zijn hierbij zelf aansprakelijk voor de inhoud van de website en de wijze waarop deze derde de gebruiker door middel van hyperlinks naar de Website stuurt.

Artikel 6: Privacy, persoonsgegevens en controle van gebruik

6.1. CityGirl besteedt de grootste zorg aan de bescherming van persoonsgegevens van gebruikers van deze Website. Voor extra informatie verwijzen wij u naar de privacy statement op deze Website.

6.2. Tijdens het bezoek aan de Website en/of gebruik van de diensten wordt er informatie van de gebruiker gelogd. Deze informatie is nodig voor de correcte werking van de Website en het optimaliseren/verbeteren van de Website en of overige diensten van CityGirl. Deze informatie kan daarnaast gebruikt worden voor het opsporen van fouten en/of overtredingen van deze algemene voorwaarden, wettelijke bepalingen of voor andere zaken die CityGirl noodzakelijk acht.

6.3. CityGirl besteedt de grootste zorg aan de bescherming van deze informatie en zal deze informatie nimmer delen met derden.

6.4. Bij overtreding van de bepalingen in deze algemene voorwaarden, handelingen die in strijd zijn met de wet en/of bij fraude wordt het account met onmiddellijke ingang en zonder waarschuwing vooraf geblokkeerd en het lidmaatschap per omgaande beëindigd. Hierbij komt het aangekochte saldo direct en onherroepelijk te vervallen. De kosten die gepaard gaan met het opsporen van het misbruik of fraude worden verhaald op de gebruiker. Dit laat het recht van CityGirl om alle geleden schade en gemaakte rechterlijke en buitenrechterlijke kosten op gebruiker te verhalen onverlet.

Artikel 7: Klachtenafhandelingen

7.1. Alle klachten in verband met gebruik van de website, kwaliteit of iedere andere klacht, zullen door CityGirl serieus in behandeling worden genomen.

7.2. De gebruiker dient een klacht schriftelijk via de mail bij CityGirl kenbaar te maken.

7.3. CityGirl zal binnen 5 wekdagen de klacht in behandeling nemen en binnen 10 werkdagen de klacht proberen op te lossen. CityGirl zal de klager hierover schriftelijk via de mail berichten.

Artikel 8: Intellectuele eigendommen

8.1. Alle rechten van intellectuele eigendommen, alsmede alle soortgelijke rechten op alle op de Website aangeboden diensten, producten en informatie berusten uitsluitend bij CityGirl of diens licentiegevers.

8.2. Niets van deze website mag zonder schriftelijke toestemming van CityGirl worden verveelvoudigd. De intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, beelden, geluiden en programmatuur van deze website behoren toe aan CityGirl of haar licentiegevers.

8.3. Voor zover performers teksten, beelden, geluiden en/of programmatuur aan CityGirl toesturen of op de website achterlaten, dragen gebruikers alle intellectuele eigendomsrechten daarvan over aan CityGirl en vrijwaren CityGirl derhalve van aanspraken van derden. CityGirl is derhalve onder andere gerechtigd deze bijdragen commercieel te exploiteren.

8.4. Mocht CityGirl op de hoogte worden gebracht van (vermeend) inbreukmakend materiaal of (vermeende) inbreukmakende links op de website dan heeft CityGirl het recht, maar niet de plicht, deze inhoud of links onmiddellijk te verwijderen.

Artikel 9: CityGirl Tegoed

9.1. Het CityGirl tegoed als bedoeld in artikel 1.8. kan in één (1) keer of in verschillende keren door gebruiker worden besteed.

9.2. Het CityGirl tegoed als bedoeld in artikel 1.8. en/of de eventuele restwaarde hiervan is uitsluitend inwisselbaar op de website van CityGirl voor de door CityGirl aangeboden diensten en is nooit inwisselbaar voor contanten.

9.3. Het is niet toegestaan CityGirl tegoed te wijzigen, te vervalsen, te hacken en/of anderszins onrechtmatig aan te tasten. CityGirl behoudt zich het recht voor om bij ieder(e) poging tot en/of geval van fraude en of andere onrechtmatige handelingen ten aanzien van het CityGirl tegoed de eventuele tegoeden van de gebruiker te blokkeren. Iedere poging tot en/of elk geval van fraude en/of andere onrechtmatige handelingen ten aanzien van het CityGirl tegoed wordt/worden bij de bevoegde autoriteiten aangegeven.

9.4. CityGirl kan nooit aansprakenlijk worden gesteld voor verlies van en/of vermindering van tegoeden ten gevolge van het oneigenlijke gebruik van het account en/of in een geval zoals beschreven in artikel 9.3. en CityGirl kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor eventuele kosten voortvloeiende uit één (1) of meerdere van de hierboven beschreven gevallen.

Artikel 10: Wijzigingen in prijs en algemene voorwaarden

10.1. CityGirl heeft het recht om de diensten en prijzen die op haar Website zijn gepubliceerd op elk moment te wijzigen en hierdoor de bepalingen van deze algemene voorwaarden aan te passen, bij te werken of meer volledig te maken. Het is uw persoonlijke verantwoordelijkheid deze algemene voorwaarden geregeld na te kijken. Als u de Website na de ingangsdatum van de wijzigingen blijft gebruiken, geeft u daarmee aan met deze wijziging(en) in te stemmen en deze te aanvaarden.

10.2. CityGirl wijst elke vorm van aansprakelijkheid af voor eventuele schadelijke gevolgen die kunnen voortvloeien uit de wijzigingen die worden aangebracht aan de inhoud van de Website of de algemene voorwaarden.

Artikel 11: Nederlands recht en geschillen

11.1. Op gebruik van deze Website zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

11.2. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

11.3. Alle geschillen over deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde Nederlandse rechter.
Meisjes en bedrijven waar het OK label bij staat zijn telefonisch door een medewerker van Citygirl.nl gecontroleerd.

Let op! Dit label geeft aan dat de gegevens lijken te kloppen maar het is geen garantie.
Meisjes en bedrijven waar een waarschuwing bij staat zijn door een medewerker van Citygirl gecontroleerd.

Bij de controle is vastgesteld dat de foto’s waarmee wordt geadverteerd niet de echte foto’s van de adverteerder zijn.